Onze school

"LEERLINGEN MET PLEZIER NAAR SCHOOL"

Kindcentrum de Kringloop

De Kringloop is een katholieke basisschool voor kinderen vanaf 4 jaar. De school telt ongeveer 270 leerlingen verdeeld over 12 groepen. Het is een sfeervolle school in het hart van de wijk Elderveld in Arnhem. De school heeft 2 verdiepingen met 2 leerpleinen, 12 groepslokalen, een speelzaal en diverse kleinere ruimten voor onderwijszorg, administratie, management en voor het spreekuur van de wijkteamcoach. Peutercentrum de Rakkertjes en BSO Actief hebben in het gebouw 1 lokaal, grenzend aan het leerplein van de kleuters en de speelzaal. Naast de school bevindt zich een sporthal waar de leerlingen gymnastiekonderwijs krijgen.

Het lerarenteam bestaat uit ongeveer 25 leerkrachten, waaronder een intern begeleider (IB-er), drie bouwleiders, drie onderwijsassistentes, een vakleerkracht gymnastiek, een conciërge, een administratief medewerkster en een schoolopleider die de begeleiding van de Pabo-studenten coördineert.

Wij vinden dat de grootte van onze school tevens een deel van onze kracht is. Er is continuïteit en er zijn veel mogelijkheden voor het ontwikkelen van specialisaties. De school staat altijd open voor leerlingen en ouders. Wij zijn laagdrempelig. Wij streven naar goed onderwijs in een prettige leer- en leefomgeving. We vinden het belangrijk dat onze leerlingen met plezier naar school gaan.

Identiteit

De Kringloop is een katholieke basisschool. De school staat open voor iedereen die dit katholieke karakter respecteert en deelneemt aan de activiteiten die in het teken van godsdienstonderwijs staan. We willen kinderen opvoeden tot sociale mensen met eigen levensbeschouwelijke opvattingen.
Dat uit zich vooral in:

  • Elkaar en de kinderen stimuleren met elkaar om te gaan op basis van naastenliefde, vergevingsgezindheid, optimisme en verantwoordelijkheid;
  • Vieringen rond christelijke feesten en belangrijke momenten in het schooljaar, waarbij het accent ligt op verdieping en op gemeenschapsgevoel. Wij zien het tevens als onze taak om ruzies, scheldpartijen en vernielingen direct te bespreken en aan te pakken;
  • Het dragen van hoofddoekjes tolereren we wanneer de ouders onze katholieke identiteit respecteren. We verwachten van de betreffende ouders dat zij middels een schriftelijk verzoek aangeven dat hun dochter op religieuze gronden het hoofddoekje dient te dragen. Bovendien willen we dat tijdens de gymlessen een sporthoofddoekje wordt gedragen of deze afgedaan wordt. Tevens gaan wij ervan uit dat de kinderen blijven deelnemen aan de godsdienstactiviteiten.
Missie

“Binnen een veilige, plezierige schoolsetting en vanuit een klassikale aanpak, met zowel een
groepsgerichte als opbrengstgerichte benadering beogen wij een optimale ontwikkeling van ieder kind
en leiden wij onze leerlingen op tot normbewuste mensen gericht op kennis en vaardigheden. We
verwachten bovendien dat onze leerlingen in het vervolgonderwijs een goede aansluiting vinden.”

Visie

De Kringloop wil ruimte geven aan kinderen om te zijn wie ze zijn, zodat zij hun kwaliteiten kunnen ontdekken en ontwikkelen in afstemming met de omringende wereld. We gaan uit van verschillen tussen leerlingen en bieden ze mogelijkheden aan om te komen tot zelfontplooiing in brede zin, niet alleen cognitief maar ook emotioneel. De ontwikkeling van autonomie wordt gestimuleerd, waarbij ze leren verantwoordelijkheid te nemen over door hun gemaakte keuzes en het eigen handelen. Daarbij worden de leerlingen door de leerkrachten ondersteund om tevens de verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen leerproces. Leerlingen worden uitgenodigd om zich meer bewust te worden van maatschappelijke ontwikkelingen in zowel het groot als in het klein, waarbij ze leren na te denken over hun eigen rol en bij te dragen aan de ‘maatschappij van nu’ en in voorbereiding op de ‘maatschappij van straks’. De sociale vaardigheden van de leerlingen worden gestimuleerd, waarbij het ontwikkelen van het zelfoplossend vermogen centraal staat. Samen – de leerlingen, de leerkrachten en ook de ouders (‘de gouden driehoek’) – werken we actief aan een school waarin van en met elkaar wordt geleerd. Voorwaarde voor dit alles is een veilige leeromgeving, waarin de leerlingen kunnen oefenen en fouten mogen maken.

Opleidingsschool

De Kringloop is samen met een aantal andere scholen van Delta een Opleidingsschool.

Zij maken deel uit van een groot samenwerkingsverband van besturen en Hogescholen [o.a. PABO] van Arnhem en Nijmegen onder de naam ‘‘SAMEN OPLEIDEN voor de toekomst’.

Het aantal besturen en dus ook scholen die zich hebben aangesloten bij dit samenwerkingsverband is fors toegenomen en zal in de toekomst nog verder groeien. Dit is direct het gevolg van het inspectiebesluit om alle studenten alleen nog maar praktijkervaring [stage] te geven op zogeheten Opleidingsscholen met gecertificeerde mentoren. In de stages vindt namelijk 40% van het curriculum plaats.
In een veranderende samenleving is het belangrijk dat kinderen op de basisschool vaardigheden leren die zij nodig hebben om een leven lang te kunnen leren.Uitgangspunt daarbij is dat jongeren, studenten, startende en zittende leraren in het Basisonderwijs samen leren. Het basisprincipe van SAMEN OPLEIDEN is dan ook ‘een leven lang samen leren!’ 

Alle teamleden van iedere Opleidingsschool volgen, of hebben een deskundigheidstraining gevolgd en daarbij vaardigheden ontwikkeld in het begeleiden/coachen van studenten. Het schoolteam heeft samen de collectieve verantwoordelijkheid voor het opleiden van studenten in de praktijk op basis van leermogelijkheden van de Kringloop. Iedere Opleidingsschool ontwikkelt daartoe een Praktijkaanbod op basis van eigen expertise en specifieke onderwijskundige aspecten, zoals o.a. het werken met een leerplein.

De Opleidingsscholen onderscheiden zich van praktijkscholen, doordat de schoolorganisatie is afgestemd op kwaliteitsverbetering van het onderwijs door middel van onderzoek door leerkrachten én studenten. Waar mogelijk kunnen ook externe organisaties daarbij betrokken worden. In de toekomst zullen de evaluaties van de onderzoeken ook meer gedeeld worden met bepaalde netwerken van scholen.

In de Kringloop worden enkele onderzoek-/ontwikkelthema’s aangestuurd vanuit een Kenniskring. Naast de directeur en schoolopleider zal ook een instituutsopleider ondersteuning bieden. Deze instituutsopleider is een vakdocent van de PABO met ervaring en kennis t.a.v. onderzoekprocessen. Tevens maken enkele leerkrachten vanuit o.a. affiniteit of deskundigheid met het onderzoeksthema deel uit van de Kenniskring.

Meer weten?

>>> Download of bekijk onze schoolgids.